ESPE HALLEN

Idrætshal - Sport og Motionscenter

Vedtægter

For den selvejende institution

ESPE – HALLEN

Stiftet d. 20. juni 1972

Se vedtægterne som PDF fil her

 • § 1 
  Institutionens navn er Espehallen. Dens hjemsted er Espe, Faaborg-Midtfyn Kommune. Espehallen er en selvejende institution.
 • §2 
  Institutionen er stiftet af følgende foreninger:

Heden-Vantinge Ungdom og Idrætsforening

Hillerslev Idrætsforening

Krarup/Espe Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening

 • § 3 
  Institutionens formål er at drive idrætshal og motionscenter, samt give brugerne og borgerne tilbud om at anvende hallen til idræt, møder, udstillinger, kulturelle formål m.m.
 • § 4 
  Alle personer som er interesseret i Espehallen´s virke, kan betragtes som værende medlem af Espehallen, og
  • kan deltage i Espehallen´s generalforsamling.
  • er stemmeberettigede ved Espehallen´s generalforsamling.
  • har mulighed for at blive valgt ind i Espehallen´s bestyrelse ved Espehallen´s generalforsamling.
 • § 5
  Institutionen ledes af en bestyrelse, som består af 8 personer.
  6 personer valgt af foreningerne, hver valgt for en 4-årig periode:
  HeVa:                                          1 person
  Hillerslev:                                    1 person
  Krarup/Espe Skytteforening:       1 person
  Krarup/Espe Badminton:             1 person
  Krarup/Espe Fodbold:                 1 person
  Krarup/Espe Håndbold:               1 person
  2 personer valgt på Espehallen´s generalforsamling, valgt for en 2-årig periode. Disse er på valg på skift hvert 2. år.
  Suppleanter: Hver forening skal have 1 suppleant, som kan træde ind i bestyrelsen, hvis det valgte medlem ønsker at træde ud af bestyrelsen.
  På Espehallen´s generalforsamling vælges 1 person som suppleant for de 2 valgte medlemmer. Suppleanten vælges for 1 år.
  Generalforsamlingen er Espehallen´s øverste myndighed.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  Nye foreninger kan optages. Bestyrelsen afgør ansøgninger fra nye foreninger.
 • § 6 
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

  Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Præsentation af foreningernes medlemmer i bestyrelsen
  5. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i Espehallen, på Espehallen´s hjemmeside, senest 14. før generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden, senest 14 dage før.

 • § 7
   
  Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller mindst 3 af dens medlemmer anser det for påkrævet.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Dens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis den finder det påkrævet.
  50 personer af Espehallen´s medlemmer, har ret til at forlange en ekstraordinær generalforsamling, senest 8 uger efter anmodning herom er fremsendt.
  Bestyrelsen har den ansvarlige ledelse af institutionen i enhver henseende.
  Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg: reklameskilte-, aktivitetsudvalg etc., med mindst én repræsentant fra bestyrelsen i hvert udvalg.
 • § 8 
  Institutionen forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand – eller ved dennes forfald næstformanden – i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan der af den samlede bestyrelse meddeles prokura.

Den daglige forretningsførelse og formidling af udlejning, varetages af halinspektøren.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån, kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

 • § 9 
  Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Bogføringen skal foretages på en sådan måde, at der gennem regnskabet gives en klar og overskuelig redegørelse for institutionens indtægter og udgifter ved driften i årets løb, samt institutionens aktiver og passiver ved regnskabets slutning. Driftsregnskabet og status udarbejdes af halinspektøren og indleveres senest 1. februar til revisorerne, som senest 10. februar afleverer det til bestyrelsen i revideret stand. Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen, der forsyner det med sin underskrift.
 • § 10 
  På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 suppleant. Valget gælder for en to-årig periode, og de afgår skiftevis hvert andet år. Suppleant vælges for et år ad gangen.
 • § 11 
  Ændring af institutionens vedtægter kan foretages på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
 • § 12 
  Tvivlsspørgsmål med hensyn til fortolkning af vedtægterne afgøres af generalforsamlingen ved stemmeflertal.
 • § 13 
  Institutionens medlemmer og bestyrelse, hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene institutionen hæfter med dennes respektive formue.

Institutionens medlemmer og bestyrelse, har ikke krav på nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art.

 • § 14 
  Beslutning om opløsning af Espehallen, træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum.
  På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer herfor. Ved den anden generalforsamling er almindelig stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.
  Eventuel nettoformue skal anvendes til ungdoms- og idrætsarbejde i de stiftende foreninger.
  Vedtægter for Espehallen

Ændret den 14. februar 2008

Ændret den   7. april 2011

Ændret den 19. februar 2015 – med ikrafttrædelse 18. februar 2016

Ændret den 25. februar 2019

Espe, den 25. februar 2019           Dirigent Henning Løv Andersen

 

facebookfindos

hjertestarter logo

Copyright © 2014 - Espe Hallen,Skovvej 15, Espe, 5750 Ringe

Tlf. 5250 6245 Email: sport@espehallen.dk